Để văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội

Thứ sáu - 19/06/2015 14:04
Xuất phát từ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã có rất nhiều nghị quyết về văn hóa. Trong đó, quan trọng nhất là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) với mục tiêu: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và gần đây nhất là Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về văn hóa, những năm qua, cùng với việc lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng đời sống văn hóa ở các địa phương trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước đưa văn hóa thấm sâu vào các lĩnh vực đời sống xã hội. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; nâng cao ý thức tự quản cộng đồng; huy động nguồn lực to lớn trong nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa cộng đồng; thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội; duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, nét đẹp văn hóa, thuần phong mỹ tục, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. 

Thông qua phong trào, diện mạo kinh tế - xã hội của hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh từng bước được đổi mới. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, cơ sở vật chất và các thiết chế sinh hoạt văn hóa được kiện toàn. Cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Các chỉ tiêu về y tế, giáo dục được thực hiện tốt, tệ nạn xã hội ngày càng bị đẩy lùi. Các giá trị văn hóa cổ truyền được phát huy và có tác dụng động viên nhân dân tham gia tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa - xã hội. Trật tự an ninh, an toàn xã hội được bảo đảm, người dân sống có kỷ cương, nền nếp, tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân. Nếp sống và làm việc theo pháp luật được hình thành và trở thành một trong những tiêu chuẩn để đánh giá và công nhận danh hiệu văn hóa. 

Đặc biệt, là một tỉnh có truyền thống cách mạng hào hùng với nhiều di tích lịch sử cấp quốc gia, việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa đã được các cấp, ngành coi trọng. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, các lễ hội truyền thống đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ. 

Với những kết quả xã hội trên cho thấy phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân; làm cho văn hóa thấm sâu vào mỗi gia đình, cộng đồng dân cư, tạo nên sự chuyển biến sâu sắc và trở thành thước đo giá trị về chất lượng cuộc sống, về sự phát triển nhân cách con người, về nét đẹp trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ổn định, tạo đà cho sự gia tăng phát triển kinh tế ở mỗi địa phương. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào xây dựng văn hóa trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Đó là, các phong trào như xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, nhất là ở vùng đồng bào các dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng có hoàn cảnh khó khăn vẫn còn mang tính hình thức, thiếu đồng bộ. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa vẫn còn bất cập, thiếu chặt chẽ. Hiện tượng tiêu cực, mê tín dị đoan, bói toán... đang diễn ra đáng lo ngại. Các thế lực thù địch bằng mọi thủ đoạn đưa văn hóa phẩm có nội dung xuyên tạc, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ giữa các dân tộc. Toàn bộ điều đó đã ảnh hưởng xấu đến môi trường sống lành mạnh của nhân dân, làm xói mòn đạo đức của con người, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội và có nguy cơ làm xói mòn bản sắc văn hóa dân tộc. 

Vì vậy, thời gian tới, để thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), làm cho văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực của sự phát triển, trước hết các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của địa phương về thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa. Trước mắt tập trung vận động nhân dân phát huy nội lực để xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa, khu dân cư văn hóa; gắn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xem đây là nội dung quan trọng để xây dựng con người có văn hóa, là nhân tố để hình thành gia đình văn hóa và cộng đồng văn hóa một cách bền vững. 

Cần tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp luật nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, trực tiếp là lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí... Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động dịch vụ văn hóa; phối hợp với các ngành chức năng, các lực lượng kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm văn hóa du nhập từ bên ngoài vào dưới mọi hình thức. Nâng cao trình độ mọi mặt của đội ngũ lãnh đạo, quản lý văn hóa các cấp đủ năng lực và phẩm chất đảm đương nhiệm vụ. 

Bảo tồn, kế thừa và phát huy giá trị truyền thống văn hóa, các di sản văn hóa của đất nước, tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, bắt kịp sự phát triển của xã hội đương đại. Khuyến khích các hoạt động sáng tạo văn hóa nghệ thuật; mở rộng diện phổ biến các sản phẩm văn hoá đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Củng cố và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa các cấp bảo đảm về quy mô, đáp ứng đạt hiệu quả các hoạt động theo chức năng; nâng cấp, hoàn thiện một số thiết chế văn hóa trọng điểm của tỉnh, tạo tiền đề cho việc tổ chức các sự kiện cấp quốc gia. 

Phát huy vai trò của các cấp, ngành, của mỗi người dân, của từng gia đình, của mỗi cộng đồng dân cư và toàn xã hội trong tham gia tổ chức, quản lý xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Tăng cường xã hội hóa vốn đầu tư cho sự nghiệp văn hoá. Huy động các nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng các công trình văn hóa và tổ chức các sự kiện văn hóa.

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây