Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thứ hai - 25/03/2013 07:50
(QT) - Ngày 26/6/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 794/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên cơ sở hợp nhất BCĐ Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH và Ban vận động Trung ương cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 2288/QĐ-UBND ngày 22/11/2012 về việc thành lập BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh, đồng thời xây dựng quy chế hoạt động, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thành lập BCĐ mới, xây dựng kế hoạch hoạt động, kế thừa và phát huy thành quả sự nghiệp xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh trong những năm qua.

Trên cơ sở hoạt động của phong trào TDĐKXDĐSVH do Sở VH-TT&DL tỉnh chủ trì và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do UBMTTQVN tỉnh chủ trì, những năm qua hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở các địa phương trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Từ thành quả của 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của địa phương về thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa.

Trong những ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức đều khắp ở các địa phương trong tỉnh, thu hút đông đảo nhân dân tham gia sôi nổi. 

Hoạt động chiếu phim được tổ chức chu đáo, lồng ghép nhiều nội dung truyền thông có tác dụng tốt trong việc nâng cao nhận thức về mọi mặt của người dân trong tỉnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến tiêu chuẩn, tiêu chí công nhận danh hiệu làng văn hóa; gia đình văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới…theo các quy định của UBND tỉnh, quy chế, thông tư của Bộ VH,TT&DL được tiến hành thường xuyên, tạo sự chuyển biến về nhận thức của các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Một nhiệm vụ quan trọng trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa là xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Đến nay toàn tỉnh có 129.403/151.150 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 85,6%; có 907/1.060 làng, bản, khu phố được công nhận làng, bản, khu phố văn hóa, đạt tỉ lệ 85,5%; có 811/878 cơ quan, đơn vị, trường học đạt danh hiệu văn hóa, đạt tỉ lệ 92,3%; có 3 huyện, thị xã đạt đơn vị điển hình văn hóa, đó là thị xã Quảng Trị, huyện Hải Lăng và huyện Vĩnh Linh. Riêng trong năm 2012 toàn tỉnh có 5.075 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 34 đơn vị được đề nghị UBND tỉnh công nhận đơn vị văn hóa xuất sắc. Điều đáng ghi nhận là hầu hết các làng, khu phố đã xây dựng, bổ sung, sửa đổi và thực hiện có hiệu quả các quy ước, hương ước; một số hủ tục được xóa bỏ, các phong tục, tập quán tốt đẹp được kế thừa, duy trì. 

BCĐ các cấp phối hợp với phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân nội dung cơ bản về các luật: Hôn nhân - Gia đình, Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia đình; bước đầu đã lồng ghép phong trào TDĐKXDĐSVH với chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang ngoài thực hiện các tiêu chí về nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở còn đẩy mạnh các phong trào: “Thi đua sản xuất giỏi”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo”, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Vì người nghèo”, chương trình “Thanh niên tình nguyện”, “Hiến máu nhân đạo”... đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. 

Thông qua phong trào TDĐKXDĐSVH, các giá trị văn hóa tốt đẹp được bảo tồn, phát huy, quan hệ gia đình, làng xóm, khu phố ngày càng gắn bó, tình người được thắt chặt... góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

Đánh giá về mặt hạn chế, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh cho rằng phong trào phát triển còn chưa đồng đều về chất lượng và số lượng giữa các vùng miền; một số địa phương còn chạy theo thành tích, chủ quan, trông chờ cấp trên. Tỉ lệ gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa đạt khá cao nhưng nếp sống văn hóa mới vẫn còn nhiều vấn đề nổi cộm, nhiều tệ nạn mới nảy sinh. Cơ sở vật chất, thiết chế phục vụ hoạt động văn hóa, thể dục thể thao còn nhiều bất cập, nhất là ở cơ sở. Việc thực hiện quy trình bình xét công nhận gia đình văn hóa, làng văn hóa ở một số địa phương làm chưa chặt chẽ; việc rút danh hiệu gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa đối với các gia đình, đơn vị có vi phạm làm chưa nghiêm… 

Để nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH, nhiệm vụ đặt ra cho thời gian tới là tiếp tục kiện toàn, củng cố BCĐ các cấp; rà soát, lồng ghép các tiêu chí làng, bản văn hóa với các tiêu chí trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Ban điều hành các đơn vị, làng, bản, khu phố văn hóa quan tâm chỉ đạo phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở vùng sâu, vùng xa, rút ngắn khoảng cách vùng miền, thúc đẩy phong trào phát triển toàn diện cả bề rộng lẫn chiều sâu. 

Các huyện, thị xã, thành phố tập trung xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, trong đó ưu tiên xây dựng nhà văn hóa làng, bản, khu phố; nhà văn hóa xã, phường, thị trấn theo tiêu chí mới của Bộ VH,TT&DL và Nghị quyết 05/HĐND ngày 24/4/2009 của HĐND tỉnh, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng môi trường văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống ở cộng đồng dân cư lành mạnh. 

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Từ thành quả của 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của địa phương về thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa. 

Trước mắt tập trung vận động nhân dân phát huy nội lực để xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa, khu dân cư văn hóa; gắn phong trào TDĐKXDĐSVH với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xem đây là nội dung quan trọng để xây dựng con người có văn hóa, là nhân tố để hình thành gia đình văn hóa và cộng đồng văn hóa một cách bền vững. 

                                                       PHƯƠNG MINH

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây