Quảng Trị triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", giai đoạn 2012-2020

Thứ sáu - 27/12/2013 08:46
Nhằm đẩy mạnh phát triển sự nghiệp thể dục thể thao (TDTT) của tỉnh nhà trong giai đoạn tới, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực của quần chúng nhân dân, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngày 12 /12/2013, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 4255/KH-UBND về việc triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", giai đoạn 2012-2020.

Theo đó, lộ trình thực hiện Cuộc vận động sẽ được tiến hành hàng năm và theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1: Từ năm 2012 đến năm 2015; giai đoạn 2: Từ năm 2016 đến năm 2020. Trong đó tập trung vào các nội dung như:

           Nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục thể thao; nhận thức đúng vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục thể thao đối với việc nâng cao sức khoẻ, giáo dục đạo đức, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Vận động, khuyến khích mỗi người dân tự chọn cho mình môn thể thao phù hợpđểtập luyện; tạo thói quen hoạt động thể dục thể thao thường xuyên, hợp lý và đảm bảo khoa học nhằm nâng cao sức khỏe vì mục tiêu: “Mỗi một người dân mạnh khoẻ, tức là cả nước mạnh khoẻ”. “Dân cường thì nước thịnh” như lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu. âng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học, đảm bảo yêu cầu phát triển con người toàn diện, xây dựng lối sống lành mạnh trong thanh niên, học sinh, sinh viên.Phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang, giúp cán bộ, chiến sỹ rèn luyện, nâng cao sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trangchính quy, từng bước hiện đại.

            Phối hợp tổ chức hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luvện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương, đơn vị nhằm không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị tại địa phương, đơn vị. Triển khai, tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012- 2020 đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, chất lượng và hiệu quả.

            Với định hướng đúng đắn, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương, từ nay đến năm 2020, ngành TDTT tỉnh Quảng Trị đặt ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn. Theo đó, đến năm 2015:

            Đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ công tác TDTT gồm:  Cấp tỉnh: hoàn thành đưa vào sử dụng Nhà Thi đấu Thể dục, Thể thao; Cấp huyện: 50% huyện, thị, thành phố có nhà thi đấu thể dục thể thao; xây dựng mặt bằng sân vận động;Cấp xã:70% xã, phường, thị trấn có sân bóng đá 11 người, sân bóng chuyền vàcó 20% thôn, bản, khu phố có Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn.   

Tỷ lệ người tập TDTT thường xuyên đạt từ 25-30% dân số; tỷ lệ hộ gia đình thể thao đạt từ 18 - 22% số hộ gia đình; số câu lạc bộ thể thao cơ sở và điểm tập luyện thể thao trên toàn tỉnh đạt từ 700 - 750 CLB; số liên đoàn, hiệp hội thể thao cấp tỉnh được thành lập, đạt từ 1- 2(LĐ, HH); số giải thể thao được tổ chức ở cấp huyện, thị, thành phố đạt 50 giải/năm; 100% số trường THCS, PTTH dạy TDTT nội khóa đạt chất lượng; 75% số trường tổ chức hoạt động TDTT ngoại khoá có nề nếp;  99,5% cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn quy định.

            Và đến năm 2020: Quảng Trị đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ người tập TDTT thường xuyên đạt từ 30% - 35% dân số; tỷ lệ hộ gia đình thể thao đạt từ 22 - 25% số hộ gia đình; số câu lạc bộ và điểm tập luyện thể thao trên toàn tỉnh đạt 750 CLB; số liên đoàn, hiệp hội thể thao cấp tỉnh được thành lập đạt từ 2 - 3(LĐ, HH); số giải thể thao được tổ chức ở cấp huyện, thị đạt 70 giải/năm; duy trì tốt 100% số trường THCS, PTTH dạy TDTT nội khóa đạt chất lượng; 90% số trường tổ chức hoạt động TDTT ngoại khoá có nề nếp và 100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn quy định.

Đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ công tác TDTT gồm:Cấp tỉnh: hoàn thành đưa vào sử dụng Khu Liên hợp Thể thao, đường chạy tổng hợp Sân vận động tỉnh; Cấp huyện, thị, thành phố:80% huyện, thị, thành phố có nhà thi đấu thể dục thể thao; xây dựng mặt bằng sân vận động; Cấp xã, phường, thị trấn: 100% xã, phường, thị trấn có sân bóng đá 11 người, sân bóng chuyền và có 50% thôn, bản, khu phố có Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn.   

            Để hoàn thành những mục tiêu trên, ngành TDTT Quảng Trị cũng đặt ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như:

Tuyên truyền sâu rộng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển sự nghiệp thể dục thể thao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị, Chiến lược phát triển thể dục, thể thaoViệt Nam đến năm 2020; Kế hoạchphát triển thể dục, thể thao tỉnh Quảng Trịđến năm 2020 và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thể dục thể thao; các chủ trương, chính sách của tỉnh về công tác thể dục, thể thaođến các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dântrong toàn tỉnh.Hướng dẫn các phương pháp tập luyện, phổ biến về tầm quan trọng và tác dụng của việc luyện tập thể dục thể thao; động viên, khuyến khích mọi đối tượng quần chúng tự giác tham gia tập luyện. Tổ chức các hình thức tập luyện thể dục thể thao phong phú nhằm tạo ra phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao quần chúng sôi nổi, rộng khắp ở các cấp, các ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh với phương châm "Mỗi người tự chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để tập luyện”. Củng cố và phát triển hệ thống thiết chế và thể dục thể thao quần chúng; xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thể dục, thể thao tại các xã , phường, thôn, bản... gắn với các hoạt động văn hoá. Nâng cao chất lượng dạy và học thể dục chính khoá, phát triển hoạt động thể dục, thể thao ngoại khoá; cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng kết hợp thể dục, thể thao với hoạt động giải trí, chú trọng nhu cầu tự chọn của học sinh, xây dựng các loại hình câu lạc bộ thể dục thể thao trường học. Đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang và tăng cường kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực của cán bộ, chiến sỹ.

            Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyềnđể đưa Cuộcvận động“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo ra một phong trào phát triển sâu, rộng, sôi nổi và thiết thực trong đời sống của nhân dân. Nội dung tuyên truyền Cuộc vận động phải gắn kếtvới các phong trào khác và được truyền tải bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, như: cổ động trực quan, phát thanh, truyền hình, báo chí, pano, áp phích...; tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề hoặc lồng ghép với chuyên đề khácđể mọi người nâng cao nhận thức,từ đó chuyển thành hành động tự giác tập luyện TDTT noi theotấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Gắn Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI về thể dục thể thao đến năm 2020; Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2020 và Kế hoạch tổ chức triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước các cấp chính quyền, các ngành nhằm tổ chức thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về lĩnh vực thể dục thể thao; trong đó, có chính sách xã hội hóa hoạt động TDTT nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Cuộc vận động sớm đạt được các mục tiêu đề ra. Nêu cao vai trò của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang gương mẫu chấp hành, tự giác, tích cực trong việc rèn luyện thân thể thường xuyên để nhân dân noi theo.   Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động thể dục, thể thao. Tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng, xem đây là động lực quan trọng để đưa Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đi vào chiều sâu; kết quả tổ chức, thực hiện, tham gia hưởng ứng Cuộc vận động cần được xem là một trong những tiêu chí liên quan cần thiết trong việc đánh giá, xếp loại bình chọn biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tiêu biểu.Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các địa phương, đơn vị, ngành, các Liên đoàn, Hội thể thao trong việc tham gia, tổ chức thực hiện Cuộc vận động. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình, kết quả tổ chức thực hiện Cuộc vận động báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xin ý kiến chỉ đạo.Xét chọn tập thể, cá nhân đề nghị UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương, khen thưởng.

            Với những chỉ tiêu đã đề ra, để đảm bảo thực hiện Kế hoạch một cách có hiệu quả, UBND tỉnh Quảng Trị Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai thực hiện; đề xuất việc tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả thực hiện, trước ngày 15 tháng 12 hàng năm; chuẩn bị công tác sơ kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch vào năm 2015và tổng kết vào năm 2020 và yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện thị và thành phố, các tổ chức chính trị-xã hội căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể; trên cơ sở đó, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm. 

Tác giả bài viết: Trương Thanh Tuấn

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây