Quảng Trị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020".

Thứ ba - 26/11/2013 14:45
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16-NQ/CP của Chính phủ "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020", ngày 20/11/2013 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 3942/QĐ-UBND về thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP, ngày 14/01/2013 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020".

Theo đó, để thực hiện việc tuyên truyền, phố biến Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tuyên truyền, quán triệt rộng rãi trong toàn xã hội, đặc biệt là đối với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị tập trung hoàn thiện bộ máy tổ chức, đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thể dục, thể thao; tăng cường cơ sở vật chất, phát triển mạnh mẽ và vững chắc sự nghiệp thể dục, thể thao. Đến năm 2020, phấn đấu toàn bộ học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể; các trường học, xã, phường, thị trấn, khu công nghiệp có đủ cơ sở vật chất thể dục, thể thao phục vụ việc tập luyện và thi đấu; trình độ một số môn thể thao trọng điểm được nâng ngang tầm với các tỉnh mạnh trong toàn quốc;bảo đảm các điều kiện để sẵn sàng đăng cai tổ chức thành công các giải thể thao lớn của quốc gia; phấn đấu đưa thành tích thể thao tỉnh nhà đạt thứ hạng từ 40 - 50 của cả nước.

 Với định hướng đúng đắn, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương, từ nay đến năm 2020, ngành TDTT tỉnh Quảng Trị đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn. Theo đó, đến năm 2015:

  - Đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ công tác thể dục thể thao (TDTT) cấp tỉnh gồm: Hoàn thành đưa vào sử dụng Nhà Thi đấu Thể dục, thể thao; Cấp huyện: 50% huyện, thị, thành phố có nhà thi đấu thể dục thể thao; xây dựng mặt bằng sân vận động;Cấp xã:70% xã, phường, thị trấn có sân bóng đá 11 người, sân bóng chuyền;  20% thôn, bản, khu phố có Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn.   

- Đối với TDTT cho mọi người:Tỷ lệ người tập TDTT thường xuyên đạt từ 25-30%; tỷ lệ hộ gia đình thể thao đạt từ 18 - 22%; số câu lạc bộ thể thao cơ sở và điểm tập luyện thể thao trên toàn tỉnh đạt từ 700 - 750 CLB; số liên đoàn, hiệp hội thể thao cấp tỉnh được thành lập, đạt từ 1- 2 liên đoàn, hiệp hội; số giải thể thao được tổ chức ở cấp huyện, thị, thành phố đạt 50 giải/năm; 100% số trường THCS, PTTH dạy TDTT nội khóa đạt chất lượng; 75% số trường tổ chức hoạt động TDTT ngoại khoá có nề nếp;  80% công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia tập luyện thường xuyên một môn thể thao; 99,5% cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn quy định; thể thao người khuyết tật giữ vững vị trí thứ 3 toàn quốc.

- Đối với thể thao thành tích cao:Số giải thể thao được tổ chức ở cấp tỉnh đạt từ 15 - 20 giải/năm; tập trung đầu tư các môn thể thao trọng điểm: Điền kinh, Võ Karatedo, Bơi, Lặn, Cầu Lông, đầu tư các môn thể thao mới: Rowing, Cử tạ, Vật; huy chương các loại đạt từ 70 - 80 huy chương/ năm; vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia: 20 - 30 VĐV; Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại Nam Định: đạt từ 1- 3 huy chương vàng, xếp vị thứ từ 50 - 55 trong toàn quốc; Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu TDTT tỉnh tập trung đào tạo từ 80 -100 VĐV.

Và đến năm 2020:

Về cơ sở vật chất cấp tỉnh: Hoàn thành đưa vào sử dụng Khu Liên hợp Thể thao, đường chạy tổng hợp Sân vận động tỉnh; Cấp huyện, thị, thành phố:80% huyện, thị, thành phố có nhà thi đấu thể dục thể thao; xây dựng mặt bằng sân vận động; Cấp xã, phường, thị trấn: 100% xã, phường, thị trấn có sân bóng đá 11 người, sân bóng chuyền; 50% thôn, bản, khu phố có Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn.   

  - Đối với TDTT cho mọi người: Quảng Trị đặt mục tiêu phấn đấutỷ lệ người tập TDTT thường xuyên đạt 30% - 35%; tỷ lệ hộ gia đình thể thao đạt 25%;  số câu lạc bộ và điểm tập luyện thể thao trên toàn tỉnh đạt 750 CLB; số liên đoàn, hiệp hội thể thao cấp tỉnh được thành lập đạt từ 2 - 3 liên đoàn, hiệp hội; số giải thể thao được tổ chức ở cấp huyện, thị đạt 70 giải/năm; duy trì tốt 100% số trường THCS, PTTH dạy TDTT nội khóa đạt chất lượng; 90% số trường tổ chức hoạt động TDTT ngoại khoá có nề nếp; 85% CNVCLĐ tham gia tập luyện thể thao; 100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn quy định; thể thao người khuyết tật giữ vững vị trí thứ 3 toàn quốc.

 - Đối với thể thao thành tích cao:Số giải thể thao cấp tỉnh tổ chức đạt 20 giải/năm; tiếp tục đầu tư tập trung các môn thể thao trọng điểm như: Điền kinh, Võ Karatedo, Vật, Bơi, Lặn, Cầu lông, Thuyền hiện đại (rowing) đầu tư các môn thể thao mới như: Bóng chuyền bãi biển, Bóng đá bãi biển …; huy chương các loại đạt 80 - 100 huy chương/năm; vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia: 40 - 50 VĐV; Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018: đạt từ 3 - 5 huy chương vàng, xếp thứ hạng từ 40 - 50 trong toàn quốc; Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu TDTT tỉnh tập trung đào tạo từ 120 -150 VĐV.

  Để hoàn thành những mục tiêu trên, ngành TDTT Quảng Trị cũng đặt ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như:

  - Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao; nhất là Nghị quyết 08-/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 16/NQ-CP Chính phủ và Chương trình hành động số 68/CTHĐ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” nhằm tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, vị trí và tác dụng thiết thực của thể dục, thể thao đối với sức khỏe của con người và chất lượng cuộc sống.

 - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về thể dục, thể thao phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ; rà soát, đánh giá thực trạng thể dục, thể thao hiện có, trên cơ cở đó sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý, các đơn vị sự nghiệp thể dục, thể thao; đẩy mạnh cải cách hành chính phù hợp với mô hình của cơ quan đa ngành, đa lĩnh vực; bố trí cán bộ chuyên trách về công tác thể dục, thể thao ở các xã, phường, thị trấn. Tập trung làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ làm công tác thể dục, thể thao, đặc biệt là tuyến cơ sở. Hoàn thiện thể chế quản lý; xây dựng, ban hành quy chế và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các văn bản, quy chế, điều lệ trong hoạt động tổ chức thi đấu thể thao ở cơ sở; có kế hoạch phối hợp thi đấu, hội thao ở các địa phương, các ngành, đơn vị; định kỳ tổ chức đại hội thể dục, thể thao các cấp; tổ chức tổng kết, kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo thực hiện việc phát triển thể dục, thể thao ở địa phương, cơ sở. hát huy vai trò quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị, thành phố trong quản lý, điều hành các hoạt động thể dục, thể thao; xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể dục, thể thao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đấu tranh phòng, chống các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động thể dục, thể thao, góp phần xây dựng phong trào thể dục, thể thao Quảng Trị trong sạch, lành mạnh.

  - Nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học, tích cực đổi mới chương trình và phương pháp giáo dục thể chất, gắn giáo dục thể chất với giáo dục ý chí, đạo đức, giáo dục quốc phòng, giáo dục sức khỏe và kỹ năng sống của học sinh, sinh viên; thực hiện tốt giáo dục thể chất nội khoá và phát triển mạnh các hoạt động thể dục, thể thao ngoại khoá; phát triển các trường, lớp năng khiếu thể thao để phát hiện, đào tạo tài năng thể thao cho tỉnh. Bố trí giáo viên giảng dạy công tác giáo dục thể chất ở các trường có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu giáo dục thể chất; đưa hoạt động thể dục, thể thao vào một trong những tiêu chí để xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường đầu tư xây dựng, đảm bảo đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục thể chất trong nhà trường theo quy định của Quy chế trường chuẩn Quốc gia và Điều lệ trường học ở các cấp học hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Sử dụng có hiệu quả các thiết chế thể dục, thể thao trên địa bàn phục vụ hoạt động ngoại khóa của học sinh, sinh viên.

  - Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở cơ sở phù hợp với các đối tượng và lứa tuổi, các địa bàn, các vùng thành thị, nông thôn, miền núi; khơi dậy và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong các môn thể thao cổ truyền, dân tộc ở địa phương như: cướp cù, bắn nỏ, vật, cờ tướng.... Nâng mức phụ cấp và bố trí cán bộ văn hoá xã, phường kiêm công tác thể dục, thể thao ở cơ sở. Xây dựng mạng lưới hướng dẫn viên, vận động viên làm nòng cốt cho phong trào thể dục, thể thao quần chúng; chú trọng các hoạt động thể dục, thể thao trong thanh thiếu niên. Tăng cường chỉ đạo phong trào rèn luyện thân thể trong lực lượng vũ trang, đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ đạt danh hiệu “ chiến sĩ khoẻ”, 100% đơn vị đạt “đơn vị khoẻ”. Phát triển phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong công nhân, công chức, viên chức dưới các hình thức câu lạc bộ cơ sở, điểm tập luyện; phát động phong trào mỗi người chọn cho mình một môn thể thao để tập luyện cho phù hợp. Quan tâm đến các đối tượng người cao tuổi, người khuyết tật với các hình thức hoạt động như: câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ thể thao người cao tuổi, câu lạc bộ thể thao người khuyết tật để tạo điều kiện cho họ rèn luyện sức khỏe và hoà nhập cộng đồng. Phát huy vai trò của các tổ chức xã hội trong việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục, thể thao gắn với mở rộng dịch vụ; khuyến khích các cơ sở thể dục, thể thao ngoài công lập, các tổ chức đoàn thể xã hội... tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao nhằm tạo điều kiện cho mọi người dân được tham gia tập luyện thể duc, thể thao.

 - Đẩy mạnh và phát triển thể thao thành tích cao. Ban hành các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thứ hạng cao ở các giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia và giải quốc tế; chính sách thu hút vận động viên có đẳng cấp cao, huấn luyện viên có trình độ chuyên môn giỏi tình nguyện phục vụ tại địa phương. Từng bước củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống đào tạo vận động viên các tuyến; tăng cường tổ chức mở các lớp nghiệp dư thể thao tại các huyện, thị, thành phố, các trường học... để phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng tài năng thể thao; áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong việc tuyển chọn, đào tạo và nâng cao chất lượng huấn luyện, thi đấu cho vận động viên; chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết để tổ chức đăng cai các giải thi đấu thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế. Củng cố và xây dựng đội tuyển, đội tuyển trẻ các môn thể thao có tiềm năng và thế mạnh của tỉnh như: cầu lông, karatedo, bơi, lặn, cờ vua, điền kinh, đua thuyền...Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; giáo dục  chính trị tư tưởng, đạo đức cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh theo đúng các văn bản quy định của Nhà nước. Tranh thủ sự giúp đỡ của các Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia, phối hợp với các tỉnh có thế mạnh từng môn thể thao để gửi đào tạo vận động viên.          

  - Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế thể thao hiện có, đồng thời huy động mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất nhằm phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao. Các địa phương, đơn vị trên cơ sở quy hoạch chung đã được phê duyệt, tiến hành quy hoạch sử dụng đất cho hệ thống thiết chế thể dục thể thao các cấp; hoàn thiện đưa vào sử dụng Khu liên hợp thể thao của tỉnh, đáp ứng yêu cầu huấn luyện nâng cao thành tích cho các môn thể thao trọng điểm. Từng bước xây dựng, nâng cấp các thiết chế thể dục, thể thao các cấp theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hình thành các Trung tâm  thể dục, thể thao của xã, phường, thị trấn gắn với trường học, các điểm vui chơi của thanh thiếu niên và thiết chế văn hoá tại cơ sở. Tăng nguồn kinh phí đầu tư hàng năm cho sự nghiệp thể dục, thể thao ở cấp huyện, thị, thành phố và các xã, phường, thị trấn để đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp thể dục, thể thao của tỉnh nhà. Huy động mọi nguồn lực trong xã hội để phát triển thể dục, thể thao; có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các cá nhân liên kết đầu tư xây dựng các thiết chế thể thao, tổ chức các dịch vụ thể thao vui chơi giải trí...

  Với những mục tiêu đã đề ra, để đảm bảo việc thực hiện Kế hoạch một cách có hiệu quả, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể; trên cơ sở đó, cụ thể hoá thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm.

Tác giả bài viết: Trương Thanh Tuấn

 Từ khóa: thực hiện, nghị quyết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây