Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phát triển có chiều sâu, chất lượng

Thứ sáu - 03/10/2014 14:40
Phong trào "TDĐKXDĐSVH" tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất cuộc vận động "TDĐKXDĐSVH ở Khu dân cư" và phong trào "TDĐKXDĐSVH" đã tạo ra bước ngoặc lớn để phong trào phát triển theo hướng bền vững, chất lượng, gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.

Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đến nay toàn tỉnh đã có 9/10 huyện, thị, thành phố thành lập mới Ban chỉ đạo phong trào đồng thời ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo. Đây chính là khâu quan trọng mang tính đột phá, tạo nền tảng phát triển của phong trào.

Ban Chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" các huyện, thị, thành phố đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các xã, phường, thị trấn; làng, bản, khu phố; các hộ gia đình thực hiện việc đăng ký, bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa đảm bảo công khai, dân chủ, chất lượng, đúng quy trình đồng thời gắn với việc giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội hiện nay như tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình....Trong 9 tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh có 7.025 gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, 75 cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa; 09/14 phường đã đăng ký phát động "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị", 11 thị trấn/10 huyện đăng ký phát động "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị", có 06 xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 01 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Song song với việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa từ cơ sở, việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cũng được các cấp chính quyền quan tâm triển khai thực hiện. Xác định vai trò quan trọng của thiết chế văn hóa, thể thao đối với nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân, với phương châm “Cộng đồng dân cư làm, Nhà nước hỗ trợ”, trong 9 tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh đã xây dựng được 02 nhà văn hóa xã; 02 nhà văn hóa thôn, khu phố với kinh phí từ 500 - 1,2 tỷ đồng/Nhà Văn hóa đồng thời các địa phương tiến hành quy hoạch quỹ đất dành cho xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ VH,TT&DL.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng phong trào, nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6/2014, BCĐ phong trào "TDĐKXDĐSVH" tỉnh đã Tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng 42 Đơn vị văn hóa xuất sắc, Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc và phát động Tháng hành động "Vì hạnh phúc gia đình 6/2014". Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Quảng Trị đã tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, có tác dụng cổ vũ phong trào ở các địa phương.

Với sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể là thành viên của BCĐ phong trào đã phát huy được sức mạnh tổng hợp nhằm xây dựng phong trào ngày càng phát triển. Các ngành tích cực chỉ đạo thực hiện như UBMTTQVN tỉnh về nâng cao cuộc vận động "TDĐKXDĐSVH ở Khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", nhân đạo từ thiện, chăm sóc các gia đình chính sách. Trong 9 tháng đầu năm 2014, UBMTTQVN tỉnh đã huy động hơn 7,3 tỷ đồng đồng “Quỹ vì người nghèo"; hỗ trợ xây dựng 148 nhà Đại đoàn kết, sữa chữa 4 nhà hộ nghèo, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 1.776 đối tượng. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập trung vào công tác tập huấn kiến thức và kỹ năng truyền thông phòng, chống HIV/AIDS; phối hợp với LĐ,TB&XH tổ chức việc tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015)..; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng "Gia đình 5 không 3 sạch", “Chung tay xây dựng  nông thôn mới”....         

Nhìn chung, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là sự tham gia hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, khu phố văn hóa; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa đạt chuẩn văn hóa được triển khai thực hiện tương đối đồng đều, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì; đạo đức truyền thống tốt đẹp được khơi dậy và giữ gìn; tình làng nghĩa xóm được thắt chặt; tệ nạn xã hội được đẩy lùi; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ nhiện được thực hiện tốt hơn, chính sách DS-KHHGĐ có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng nếp sống văn minh công sở đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính tinh gọn, hiệu quả phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

 Bên cạnh những kết quả đạt được đáng ghi nhận trên, việc thực hiện phong trào vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như một số địa phương triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh chưa kịp thời nên một số hoạt động của phong trào "TDĐKXDĐSVH" phát triển chậm so với mặt bằng chung;Việc chỉ đạo, hướng dẫn chưa cụ thể, thiếu tính chuyên sâu, chuyên trách, buông lỏng quản lý nên hiệu quả đạt được không cao. Sự phối hợp công tác giữa một sốcơ quan thành viên BCĐ các cấp chưa thường xuyênđã ảnh hưởng đến chất lượng phong trào.Công tác thông tin báo cáo của một số địa phương chậm, không đảm bảo nội dung đã ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của BCĐ tỉnh; Hệ thống cơ sở vật chất, thiết chế phục vụ hoạt động văn hóa, TDTT còn nhiều bất cập, nhất là ở cơ sở; việc khai thác, sử dụng các thiết chế còn kém hiệu quả, thiếu thường xuyên; Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa các cấp còn thiếu và yếu về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; Kinh phí hoạt động của BCĐ các cấp rất hạn hẹp nên gặp nhiều khó khăn trong tổ chức, triển khai thực hiện công tác.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát triển hướng đến chất lượng, chiều sâu, bền vững, cần tập trung thực hiện việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản của Đảng, nhà nước trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa; Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại các huyện, thị, thành phố; kiểm tra, phúc tra các làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận đơn vị VHSX năm 2014; Phản ánh, biểu dương kịp thời các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, gương người tốt, việc tốt; các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc, các làng, bản, khu phố, đơn vị văn hóa xuất sắc; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đặc biệt việc thực hiện Quyết định 18/2013/QĐ-UBND tỉnh ngày 24/6/2013 cua UBND tỉnh Quảng Trị về việc công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, cùng chung sức, chung lòng, đoàn kết đưa phong trào "TDĐKXDĐSVH" tỉnh nhà ngày càng phát triển, mỗi địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tổ chức, gia đình trên địa bàn tỉnh phải là một môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống như tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của BCH TW Đảng về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước" đã đề ra.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Huyền

 Từ khóa: phong trào

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây