Vai trò công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thứ hai - 18/05/2015 14:45
Nghị quyết TW5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc” đã đưa ra giải pháp đầu tiên là “Mở rộng cuộc vận động giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với thi đua yêu nước và phong trào “TDĐKXDĐSVH” với mục tiêu là “làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tiến chắc lên CNXH”. Do vậy để đưa phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, phát triển có chất lượng, chiều sâu, bền vững thì công tác tuyên truyền, vận động quần chúng giữ vị trí quan trọng, góp phần vào thành công của phong trào.

Nhận thức được vấn đề trên, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia phong trào, giúp Ban chỉ đạo, Ban điều hành, các gia đình nắm vững các quy trình xây dựng, bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa đồng thời thông qua công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của nhân dân, từ đó khởi dậy ý thức tự nguyện, tự giác, chủ động, sáng tạo trong tham gia xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, đường giao thông nông thôn…

Để nâng cao chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH” đến tận cơ sở, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng phải được tiến hành một cách thường xuyên, lâu dài, kiên trì bền bỉ, phải thông qua những nội dung cụ thể, thiết thực, sát hợp với thực tế, vừa toàn diện, vừa trọng tâm, trọng điểm với hình thức hấp dẫn, phong phú, có sức thuyết phục, phù hợp với từng đối tượng, vùng miền, tránh cách làm qua loa, chiếu lệ, hình thức...phải thực sự góp phần vào giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn, thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào.

Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng phải tập trung vào những nội dung chủ yếu như : Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nói chung về văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa nói riêng; Tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu và nội dung của phong trào “TDĐKXDĐSVH”; Nội dung, tiêu chuẩn công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, làng, bản, khu phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, các thiết chế văn hóa thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH,TT&DL.. Những kiến thức khoa học, kỹ thuật, góp phần nâng cao dân trí, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất của đời sống; Những giá trị văn hóa cần giữ gìn, phát huy, những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đồng bóng, tệ nạn xã hội…cần khắc phục; các chương trình kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” của địa phương; biểu dương, khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và những biểu hiện yếu kém, tồn tại cần được nhắc nhở, phê phán..

Phong trào “TDĐKXDĐSVH” có phạm vi rộng, ảnh hưởng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, lâu dài, toàn dân và toàn diện, do đó công tác tuyên truyền, vận động quần chúng phải được tiến hành bằng nhiều hình thức cụ thể sát thực, từ trung ương cho đến địa phương thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, các phương thức cổ động trực quan bằng pano, appich.., hội nghị, hội thảo, hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn, làng, bản, khu phố; bằng việc tổ chức hội thao, liên hoan văn nghệ và các hình thức sinh hoạt văn hóa khác; nhân sao các văn bản, tài liệu chuyển tải các nội dung về phong trào “TDĐKXDĐSVH” đến tận cơ sở; Xây dựng và phát triển rộng rãi các mô hình tự quản cộng đồng dân cư; thông qua hương ước, quy ước cộng đồng nhằm chuyển tải các yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa và cụ thể hóa các quy phạm pháp luật thông qua các quy định thỏa ước ở cộng động…

Phong trào “TDĐKXDĐSVH” là chủ trương đúng đắn và hợp lòng dân Đảng và Nhà nước ta. Do đó đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện phong trào là nhiệm vụ mang tính lâu dài, phải kiên trì, bền bỉ để đưa các chuẩn mực văn hóa “thấm sâu” vào từng người, từng gia đình và toàn bộ đời sống xã hội nhằm  xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước như Nghị quyết số 33- NQ/TU đã đề ra.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây