Xây dựng nền văn hóa và con người Quảng Trị phát triển toàn diện

Thứ sáu - 03/10/2014 16:12
(QT) - “Xây dựng nền văn hóa và con người Quảng Trị phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Xây dựng và phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững quê hương, đất nước”, là mục tiêu được đề ra trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, phát triển con người trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Đời sống văn hóa, môi trường văn hóa có bước chuyển biến tích cực; những giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa được gìn giữ và phát huy. 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai tích cực, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân nên những giá trị văn hóa tốt đẹp được gìn giữ và phát huy, những tập tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi. Công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được chú trọng, nhiều di tích lịch sử văn hóa, cách mạng được đầu tư tôn tạo; nhiều lễ hội truyền thống, các loại hình sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian, quần chúng, sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng được bảo tồn, tổ chức rộng rãi, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. 

Hoạt động văn học, nghệ thuật có bước phát triển mới về số lượng và chất lượng; các thiết chế phục vụ sự nghiệp văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa, tập luyện thể dục thể thao của nhân dân. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa được tăng cường và luôn đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Công tác phát hiện, biểu dương, nhân rộng và phát huy những nhân tố tích cực, người tốt, việc tốt được tổ chức kịp thời, thường xuyên. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, phát triển con người trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chưa đồng đều, tính bền vững có lúc, có nơi còn chưa cao. Việc phát huy vai trò chủ thể của người dân, tính tự giác của cộng đồng trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở còn nhiều mặt hạn chế. 

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức rộng khắp, thường xuyên nhưng chất lượng, tầm ảnh hưởng còn chưa cao, chưa tạo được bước chuyển biến cơ bản; giá trị, sức lan tỏa của các tác phẩm văn học, nghệ thuật của văn nghệ sĩ địa phương nhìn chung chưa tương xứng với lịch sử, bề dày văn hóa của quê hương. Công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao có lúc, có nơi vẫn còn những bất cập, hạn chế; nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này ở nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu… 

Để thực hiện tốt sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, phát triển con người đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp trong tỉnh cần tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức và thực hiện đạt kết cao Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp về thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người; xây dựng văn hóa trong Đảng, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời triển khai, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa. 

Tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về văn hóa trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương. Tập trung chuyển đổi cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp văn hóa, các hội nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động văn hóa trên địa bàn. Quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố tiêu biểu trên các lĩnh vực, xem đây là yếu tố quan trọng trong xây dựng và phát triển văn hóa, phát triển con người của địa phương. Có giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa qua công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ ở các cấp. Nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút nhân tài trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật cũng như chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến… 

Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 90% gia đình, 95% làng, bản, khu phố, khu dân cư, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 50% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 50% số xã, phường, thị trấn đạt “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. 

Số người tập thể dục, thể thao thường xuyên so với dân số đạt 35%; số gia đình thể thao so với tổng số hộ gia đình đạt 25%; 75% số xã và 100% làng, bản, khu phố có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn theo quy định. Để thực hiện những mục tiêu này, cùng với những giải pháp nêu trên, quá trình thực hiện cần tăng cường các nguồn lực đầu tư, tăng tỷ lệ đầu tư từ ngân sách nhà nước cho lĩnh vực văn hóa đạt tối thiểu 1,8% tổng chi ngân sách toàn tỉnh vào năm 2015. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa để tạo nguồn lực phát triển sự nghiệp văn hóa, khai thác, sử dụng đạt hiệu quả cao các thiết chế văn hóa của tỉnh; ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa ở những những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa và một số công trình, thiết chế văn hóa trọng điểm, tiêu biểu của địa phương. 

                                                                               HUY NAM

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây